УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Всички НИЕ, граждани на Република България, искаме по-добро управление във всички сфери. Всички НИЕ искаме гласът ни да бъде чуван и мнението – зачитано. Използваме ли обаче всички механизми, които ни се предоставят за подобрим процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси, с цел открито и прозрачно управление и превенция от лоши практики при взимане на решения?
От началото на 2019 г. Сдружение БАККОМ изпълнява проект „Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България” по Договор BG05SFOP001-2.009-0012-M001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.
Визията на Оперативна програма „Добро управление“ се основава на разбирането, че силните, ефективни и прозрачни държавни и съдебни институции имат пряко хоризонтално отношение към постигането на всички цели, заложени в Стратегия „Европа 2020“, още повече, че тези цели са взаимосвързани. Неслучайно Стратегически приоритет 4 на Споразумението за партньорство: Добро управление и достъп да качествени административни услуги е хоризонтален, т.е. има отношение към постигане на целите на всички останали приоритети.
Структурните аспекти на стопанската и конкурентната среда продължават да разколебават инвеститорите. Не бива да се пренебрегва фактът, че подобряването на бизнес средата тясно се свързва със създаване на работни места и икономически растеж. Сред идентифицираните трудности, свързани със средата, е неефективния надзор от страна на контролните и регулаторните органи. От тяхната работа зависи както доброто изпълнение на общоевропейските политики, така и конкурентоспособността на вътрешния пазар и защитата на потребителите на услуги. Неслучайно улесняването на регулаторните процедури и създаването на стабилна, предсказуема и опростена среда за инвестиции, както и опростяване на процедурите и намаляване на бюрокрацията са откроени като приоритетни теми в Становището на Европейската комисия.
Настоящата дейност по проекта представлява интегрирана инициатива за граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията. Предвижда се регулярна оценка от страна на кооперативните сдружения и гражданите и потребителите на административни услуги.
Затова се обръщаме към всички вас с апел да дадете сега Вашето мнение!

Всички изготвени материали по проекта са публикувани на уеб сайта на сдружението www.baccom.eu.

Обърнете внимание на документа към проекта „ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВНАТА РАМКА НА КООПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ В БЪЛГАРИЯ“. Този документ е изготвен от експертите по Проекта на база резултатите представените в Докладите теоретични постановки, извършените проучвания, анализи, анкети и срещи със заинтересовани лица.
Очакваме вашите мнения, коментари и допълнения относно направените Препоръки.

Надяваме се да бъдете активни, защото бъдещето зависи от всички нас!

Галерия