За нас

Сдружение „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ /БАККОМ/ е учредена през 1999 г. в гр. Пловдив. С национално значение и повече от 20 години БАККОМ обединява и подкрепя членовете си – кооперативни и микрофинансиращи институции в България, които играят важна икономическа и социална роля. www.baccom.eu

От началото на 2019 г. Сдружение БАККОМ изпълнява проект „Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България” по Договор BG05SFOP001-2.009-0012-M001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса.“

Визията на Оперативна програма „Добро управление“ се основава на разбирането, че силните, ефективни и прозрачни държавни и съдебни институции имат пряко хоризонтално отношение към постигането на всички цели, заложени в Стратегия „Европа 2020“, още повече, че тези цели са взаимосвързани. Неслучайно Стратегически приоритет 4 на Споразумението за партньорство: Добро управление и достъп да качествени административни услуги е хоризонтален, т.е. има отношение към постигане на целите на всички останали приоритети.

Структурните аспекти на стопанската и конкурентната среда продължават да разколебават инвеститорите. Не бива да се пренебрегва фактът, че подобряването на бизнес средата тясно се свързва със създаване на работни места и икономически растеж. Сред идентифицираните трудности, свързани със средата, е неефективния надзор от страна на контролните и регулаторните органи. От тяхната работа зависи както доброто изпълнение на общоевропейските политики, така и конкурентоспособността на вътрешния пазар и защитата на потребителите на услуги. Неслучайно улесняването на регулаторните процедури и създаването на стабилна, предсказуема и опростена среда за инвестиции, както и опростяване на процедурите и намаляване на бюрокрацията са откроени като приоритетни теми в Становището на Европейската комисия.

Настоящата дейност по проекта представлява интегрирана инициатива за граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията. Предвижда се регулярна оценка от страна на кооперативните сдружения и гражданите и потребителите на административни услуги. Проектът е ориентиран към: разработване на анализи и предложения за подобряване на бизнес средата, промяна на нормативни актове, структури и политики на национално и местно ниво. Ще се изработят предложения за включване на Сдружение БАККОМ в процеса на стратегическо планиране по прозрачен и ефективен начин. Ще се работи за подобряване на средата за гражданско участие в управлението в сътрудничество с гражданския сектор. За повишаване на обществената осведоменост и на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство се планира да бъде организирана широка информационна кампания.

Предприетите мерки за изграждане на партньорско управление по приоритета ще имат силен антикорупционен ефект и ще гарантират прилагането и спазването на най- високите етични стандарти.
Като основни целеви групи по проекта определяме:

1. Администрации на държавни институции: Целевата група е избрана, тъй като е необходимо по-добро правно надграждане и усъвършенстване на
законите, които регламентират кооперативната кредитна дейност. Асоциацията е осъществила контакти със следните държавни институции:

 • БАККОМ е получила кореспонденция от Министерство на земеделието, храните и горите с Изх № 15-306 /24.08.2018г., с което подкрепят Асоциацията за участие в настоящия проект, като ще очакват с интерес информация по отношение на дейностите и резултатите в хода на проекта, с оглед насърчаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство;
 • БАККОМ е изпратила писмо до Министерство на финансите /м. 02.2018г./ с предложение като НПО организация с обществена полза да вземе участие в работни срещи за разискване на темите за кредитни кооперации и микрофинансиращи организации, както и предложения за промени в законодателството.
 • Проведена е среща на Председателя на Комисията по бюджет и финанси към 43-тото Народно събрание на Република България г-жа Менда Стоянова с ръководството на „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ (БАККОМ). Поводът за провеждането бе потребността от предприемане на спешни мерки за обновяване на законодателството с цел регламентиране на специфичната дейност на кредитните кооперации в България, създаване на регистър и правила за регулиране на дейността им. На срещата бяха разгледани и темите относно изграждане на:
  по-добре функционираща регионална икономика, включваща и добре работещия сектор на кооперативните финанси и възможностите на микрофинансиращите организации
 • Наши представители се отзоваха на поканата на Министерски съвет за участие на граждански организации в две тематични работни срещи в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление” .

2. Държавни органи, създадени с Конституцията на Република България или с нормативен акт, както и техните служители;
Целевата група е избрана тъй като е необходимо по-добро правно надграждане и усъвършенстване на законите, които регламентират кооперативната кредитна дейност в страната. Тази промяна може да се осъществи с волята на единствения законодателен орган в страната – Народно събрание.
3. Неправителствени организации и техни служители: Проектът е насочен не само към членовете на Сдружение БАККОМ, но и към всички неправителствени организации, кредитните кооперации в България, хората живеещи в малките населени места, обществеността, които проявяват интерес към повишаване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в България.
Обменът на опит и успешни решения между различни неправителствени структури е изключително ползотворен. Различната практика и успехи обогатяват средствата за граждански контрол и улесняват взаимодействието с държавните и други публични институции на всички нива.
4. Общественост.
Активното гражданско участие при актуализирането на правната рамка не се ограничава само до осъвременяването на законодателството, отнасящо се до кооперативните структури. Гражданското общество стимулира активното участие на всички за осъществяване на граждански мониторинг върху дейността на всички административни, държавни и други структури от обществена важност.
Чрез активно участие в различни специализирани рубрики и предавания представители на БАККОМ популяризират целите и възможностите за гражданско участие при изготвянето на законопроектите –
напр. представителите на Асоциацията участваха в Предаването Референдум по БНТ – https://www.bnt.bg/bg/a/krediti-spestyavaniya-i-finansovi-izmami и Участие в Bloombergtv – https://www.bloombergtv.bg/video/ivan-popov-za-finansovata-kultura-na-balgarite.
Както беше отразено и в медиите, Асоциацията работи активно за синхронизирането на българското законодателство с това на развитите европейски държави и това е стратегически важно, защото по този начин ще се сведат до минимум незаконните лоши практики. Сдружение БАККОМ е активна и в международен план. Преди две години пред Европейската Федерация на Етичните и Алтернативни Банки (ФЕБЕА) в Париж беше представен българският проект за създаване на етична финансова институция с инициатори Българска Асоциация на кредитните кооперации и организации за микрофинансиране (БАККОМ) и Асоциация за етично финансиране /АЕФ/.
Чрез избора на целевите групи ще спомогне за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на държавното управление.
Хоризонтални принципи
Дейностите от проектното предложение изцяло отговарят на хоризонталните политики на ЕС, залегнали в чл.7 и 8 на Регламент /ЕС/ №1303/2013 на Европейския парламент и Съвет.

 • Ще бъде спазен принципа на партньорство между заинтересованите
  страни.
 • Ще бъде организирана кръгла маса, където ще бъдат представени препоръките за повишаване на гражданското участие в процеса на актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в страната. На този форум ще бъдат поканени представители на МЗХ, МФ, представители на кредитни кооперации, медии, граждани, експерти и др.
 • Проектът ще спазва политиката за Насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане на дискриминация – всяка от дейностите ще бъде организирана така, че да насърчи равното участие между мъже и жени. Темата, която обхваща проекта, а именно промяна на правната рамка, която регламентира кооперативните структури в България ще окаже положително влияние върху хора, които имат нужда от по- достъпен кредитен ресурс без разлика от на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация
 • Устойчиво развитие – при изпълнението на проекта ще се сведе до минимум използването на хартия, което ще подпомогне на развитието на екологосъобразна администрация.
 • Подборът на екипа за управление на проекта, изборът на изпълнители се придържа към принципите на прозрачност, равенство на половете, без дискриминация.

Оперативен капацитет и надграждане на постигнати резултати
Членовете на БАККОМ са участвали в няколко значими проекта с международно участие:

 • Проект за Техническа помощ по проект в рамките на програма ФАР BG 9103-07-01 “Схема на земеделски капиталов фонд” (СЗКФ) към Министерство на земеделието и горите и Credit Agricole Consultants Франция – период на изпълнение 1995 – 1997г
 • „Програма за изграждане на модели на каси“ към Световна Конфедерация на кредитните съюзи (WOCCU);
 • „Насърчаване на кооперативната система в България“ с Германския кооперативен и Райфайзен съюз (DGRV) – Проект на Федерално министерство за икономическо сътрудничество на Германия – BMZ, за кооперативни взаимоспомагателни организации в Централна и Югоизточна Европа, PN: 2621 6/DGR0004 Консултантска дейност за кредитните кооперации и техните съюзи период на изпълнение 2003 – 2015г.
 • DGRV – Германски кооперативен и Райфайзен съюз, проект “Насърчаване на кооперативната система в България” – Проект на Федерално министерство за икономическо сътрудничество на Германия – BMZ, за кооперативни взаимоспомагателни организации в Централна и Югоизточна Европа, Подпроект “Насърчаване на кооперативната система в България”, PN: 2621 6/DGR0004 Консултантска дейност за кредитните кооперации и техните съюзи. Период на изпълнение 2001-2003г.
 • През ноември 2016г. бе проведено съвместен семинар между БАККОМ и FI compass по проект EaSI TA на тема „Инструментите на ЕС за микрофинансиране в България“. FI compass е стартирана платформа от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка за консултации по финансови инструменти на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСФИФ) и микрофинансиране по програмата за заетост и социални иновации (EaSI).

Сдружение БАККОМ е пълноправен член на „Европейската мрежа за микрофинансиране” (EMN) – www.european-microfinance.org. Като членове на EMN работим съвместно за подобряване регулаторната рамка съобразена с европейските добри практики, участия в обучения, консултации, съвместни проекти, институционално укрепване, осигуряване на финансирания за малкия и дребен производител и други полезни инициативи за членовете. Споделянето и прилагането на добрите европейски практики са в полза на прозрачността и коректността към членовете и ползвателите на кредитен ресурс, за ликвидиране на бедността, безработицата и за създаване на условия за заетост на младите хора. Европейската комисия е основен партньор на EMN като подкрепя повечето инициативи.
Сдружение БАККОМ е инициатор и един от учредителите на „Асоциация за етично финансиране” www.kefp.eu, в който членуват юридически и физически лица, които са съсредоточили усилията си за популяризиране и въвеждане на етичното финансиране на предприемачеството в България.
Благодарение на етичните банки, банковите институции се завръщат към образа си, променен в началото на ХХ век и работят върху възможностите да бъдат отново инструмент за развитие на местни проекти и нови социални инициативи.
Възможности за мултиплициране на постигнатите резултати
Сдружение БАККОМ работи активно за синхронизирането на българското законодателство с това на развитите европейски държави и това е стратегически важно, защото по този начин ще се избегнат и сведат до минимум незаконните лоши практики (https://financebg.com)
В резултат на изпълнението на проекта очакваме чрез гражданското участие на кооперативните структури да спомогнем за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на държавното управление. По този начин позициите им ще бъдат своеобразен коректив на политическите приоритети и цели и ще бъде инструмент за обществен контрол върху държавната политика в сектора.
В резултат се очаква мултиплициране на идеите на проекта в национален и международен аспект чрез:

 • привличане на нови кооперативни предприятия като членове към дейността на БАККОМ с желание на изразяване на по-активна гражданска позиция;
 • мултиплициране на идеята на проекта в други неправителствени, граждански организации или професионални структури – чрез изградения модел на граждански мониторинг подобен на БАККОМ;
 • проекта ще мултиплицира идеите си и върху малкия и среден бизнес за по- лесно достъпни кредити и от спестовни продукти с реална доходност на хората и от най-малките населени места. Това ще доведе до свеж финансов ресурс и съответно до повишаване на качеството на живот в тези населени места;
 • мултиплициране на идеята за подобряване на активно гражданско участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в други европейски държави, тъй като БАККОМ е част от редица международни структури и програми, описани по-горе.